статут оф Sterneninsel е. В

§ 1 Назив, седиште и финансијска година

(1) Удружење носи назив Амбулантна болничка служба за децу и омладину за Пфорзхеим & Ензкреис "Sterneninsel"еВ
Правоснажна је уписом у регистар удружења

(2) Удружење има седиште у Пфорцхајму.

(3) Финансијска година је календарска година.

§ 2 Сврха, задаци, непрофитни статус удружења

(1) Сврха удружења је

а) Пратеће породице од дијагнозе болести која скраћује живот детета или родитеља у животу, умирући и после смрти оболелих; такође укључује пратњу браће и сестара / рођака;

б) Подршка ожалошћеној породици након хосписне неге и подршка ожалошћеној деци и младима који су претрпели губитак услед смрти особе и обраћају се Sterneninsel окрени се;

ц) свеобухватну квалификацију и професионалну подршку хоспицијских помагача од стране специјалистичког особља као и сталну понуду даљег усавршавања и надзора;

д) нуди састанке и семинаре за погођене породице;

е) да се у јавности залаже за неприкосновеност и поштовање достојанства оболелих и деце и младих погођених смрћу, да смањи страх од контакта према болесној деци и њиховим породицама како би се постигао отворен и информисан начин у друштву суочавања са смрћу и умирањем;

ф) да се постигне побољшање структура неге и финансирања рада дечјих хоспиција.

(2) Удружење је несебично активно; има искључиво и директно добротворне сврхе у смислу одељка пореског закона о „пореско привилегованим сврхама“.

(3) Сва средства се могу користити само у законске сврхе. Чланови не остварују удео у добити, а у својству чланова ни друге користи из средстава удружења.

(4) Ниједно лице не може бити фаворизовано административним трошковима који су страни циљевима удружења, или несразмерно високим накнадама.

§ 3 Чланови

(1) Чланом удружења може постати свако физичко или правно лице приватног или јавног права. Физичка лица морају имати навршених 18 година.

(2) О писаној пријави за пријем одлучује Извршни одбор.

(3) Правна лица приватног и јавног права могу именовати физичко лице за заступника.

§ 4 Престанак чланства

(1) Чланство је непреносиво. Завршава се смрћу, искључењем или иступањем из удружења.

(2) Иступање из удружења мора се писмено пријавити управном одбору најкасније три месеца пре краја финансијске године.

(3) Члан може бити искључен из удружења ако својим понашањем грубо нарушава интересе или углед удружења. О искључењу одлучује Скупштина.

§ 4 Престанак чланства

(1) Чланство је непреносиво. Завршава се смрћу, искључењем или иступањем из удружења.

(2) Иступање из удружења мора се писмено пријавити управном одбору најкасније три месеца пре краја финансијске године.

(3) Члан може бити искључен из удружења ако својим понашањем грубо нарушава интересе или углед удружења. О искључењу одлучује Скупштина.

§ 5 Чланарина

Висину чланарине утврђује скупштина.

§ 6 органи удружења

Органи удружења су:

а) Управни одбор,
б) Генерална скупштина.

§ 7 Управни одбор

(1) Управни одбор руководи свакодневним пословањем удружења. Одговоран је за управљање имовином удружења и извршење одлука удружења.

(2) Управни одбор удружења чине
одем/председавајући,
одем/заменик председавајућег,
или благајник,
или секретар,
до 4 оцењивача,
или координатора као саветодавног члана.

(3) Извршни одбор у смислу § 26 БГБ је председник и заменик председника и благајник. Сва тројица имају искључиву моћ представљања.

(4) Чланови одбора морају бити чланови удружења. Управни одбор бира скупштина на период од 2 године; међутим, он остаје на функцији и након истека свог мандата до избора новог Управног одбора. Поновни избор је дозвољен.

(5) Ако члан одбора поднесе превремену оставку, може се изабрати његов наследник на преостали мандат.

(6) Седнице одбора сазива председник, или ако он/она није у могућности да присуствује, заменик председника. Одбор има кворум ако су присутна најмање 3 члана одбора. Приликом доношења одлуке одлучује већина важећих гласова. У случају нерешеног резултата, одлучује глас председавајућег. Уздржани се не рачунају. За даље прописе Управни одбор има пословник.

§ 8 Генерална скупштина

(1) Генерална скупштина се одржава сваке године. Ванредна скупштина се сазива ако то захтевају интереси удружења или ако то захтева једна трећина чланова, уз навођење сврхе и разлога.

(2) Скупштину сазива Управни одбор писмом или електронском поштом са позивним роком од 2 недеље. Дневни ред који одреди управни одбор мора бити саопштен. Скупштина може одлучити да допуни дневни ред који утврди Управни одбор.

(3) Скупштина има кворум без обзира на број присутних чланова.

(4) Генерална скупштина је одговорна за

    • избор чланова одбора,
    • избор два готовинска ревизора,
    • Прихватање извода рачуна, извештаја ревизора готовине и разрешење одбора,
    • утврђивање чланарине,
    • Измене и допуне статута, престанак удружења или искључење члана.

(5) Уколико Статутом није другачије одређено, о одлукама и изборима одлучује већина важећих гласова; Уздржани се не узимају у обзир. У случају нерешеног резултата, одлучује глас председавајућег или другог председавајућег. Начин гласања одређује председавајући седнице. Гласање се мора обавити писмено ако то захтева једна трећина присутних чланова.

(6) За промене статута или распуштање удружења потребна је двотрећинска већина присутних чланова.

§ 9 Управљање

(1) Одлуке Управног одбора и Генералне скупштине се евидентирају.

(2) Приходе и расходе удружења сваке године проверавају готовински ревизори.

§ 10 Престанак удружења

(1) Ако се удружење распусти или ако пореске привилегије више не важе, имовина Хостела Лебенсвег ће бити наслеђена. Уколико до тога није дошло, онда имовина равноправно припада околним амбулантним службама за децу и омладину, које морају да их користе директно и искључиво у добротворне сврхе. За промену је потребно одобрење надлежне пореске управе.

(2) Осим ако скупштина не одлучи другачије, председавајући је једини ликвидатор.

Пфорцхајм, 4. децембар 2013

Координација подршке хоспису

Клаудиа Креитер-Еиле
Педијатријска сестра, специјалиста палијативног збрињавања, етнолог

Барбел Лампрецхт
Дечија и омладинска болница

телефон: 07231 8001008
Е-маил: маил @sterneninselСа.

Ако не можете да нас контактирате лично, оставите нам поруку на телефонској секретарици.

Координација подршке у жалости

Милен Кринк-Зорн
Сертификовани креативни терапеут, саветник за тугу за децу и младе

Петра Круг
Саветник за децу и омладину

телефон: 07231 5662773
Е-маил: туга@sterneninselСа.

Оставите нам поруку на телефонској секретарици.

Sterneninselканцеларија

Симоне Хоцхмутх

телефон: 07231 8001008
Е-маил: маил @sterneninselСа.

Доћи ћете до нас:
Монтаг бис Фреитаг 9:00 - 12:00 Ухр
У другим случајевима, оставите нам поруку на телефонској секретарици.

Sterneninsel - Фото пројекат