statut o Sterneninsel e. V

§ 1 Ime, sedež in poslovno leto

(1) Društvo nosi ime Ambulantna bolnišnica za otroke in mladino za Pforzheim & Enzkreis "Sterneninsel"eV
Po vpisu v register društev postane pravno zavezujoč

(2) Združenje ima sedež v Pforzheimu.

(3) Proračunsko leto je koledarsko leto.

§ 2 Namen, naloge, nepridobitni status društva

(1) Namen združenja je

a) Spremljanje družin od diagnoze bolezni, ki skrajša življenje otroka ali starša v življenju, umira in po smrti prizadetih; vključuje tudi spremstvo bratov in sester / sorodnikov;

b) Žalostna podpora družini po podpori v hospicu in podpora žalujočim otrokom in mladostnikom, ki so utrpeli škodo zaradi smrti osebe in nagovarjajo Sterneninsel obrat;

c) celovito usposobljenost in strokovno podporo pomočnikov v hospicu s strani specializiranega osebja ter stalna ponudba nadaljnjega usposabljanja in nadzora;

d) ponuditi srečanja in seminarje za prizadete družine;

e) v javnosti se zavzemati za nedotakljivost in spoštovanje dostojanstva bolnih ter otrok in mladostnikov, ki jih je prizadela smrt, zmanjšati strah pred stiki z bolnimi otroki in njihovimi družinami, da bi dosegli odprt in informiran način. v družbi soočanja s smrtjo in umiranjem;

f) doseči izboljšanje struktur oskrbe in financiranja otroškega hospica.

(2) Društvo je nesebično dejavno; zasleduje izključno in neposredno dobrodelne namene v smislu razdelka davčnega zakonika o »davčno privilegiranih nameni«.

(3) Kakršna koli sredstva se lahko uporabijo samo za zakonsko določene namene. Člani ne prejemajo deležev v dobičku in kot člani drugih ugodnosti iz sredstev društva.

(4) Nikomur ne smejo biti naklonjeni administrativni stroški, ki so tuji namenom društva, ali nesorazmerno visoki prejemki.

§ 3 Člani

(1) Član društva lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba zasebnega ali javnega prava. Fizične osebe morajo biti stare 18 let.

(2) O pisni vlogi za sprejem odloča izvršilni odbor.

(3) Pravne osebe zasebnega in javnega prava lahko za zastopnika imenujejo fizično osebo.

4. člen Prenehanje članstva

(1) Članstvo je neprenosljivo. Konča se s smrtjo, izključitvijo ali izstopom iz društva.

(2) Izstop iz društva je treba pisno prijaviti upravnemu odboru najkasneje tri mesece pred koncem poslovnega leta.

(3) Član je lahko izključen iz društva, če s svojim ravnanjem hudo krši interese ali ugled društva. O izključitvi odloča občni zbor.

4. člen Prenehanje članstva

(1) Članstvo je neprenosljivo. Konča se s smrtjo, izključitvijo ali izstopom iz društva.

(2) Izstop iz društva je treba pisno prijaviti upravnemu odboru najkasneje tri mesece pred koncem poslovnega leta.

(3) Član je lahko izključen iz društva, če s svojim ravnanjem hudo krši interese ali ugled društva. O izključitvi odloča občni zbor.

§ 5 Članarina

Višino članarine določi občni zbor.

§ 6 organi društva

Organi društva so:

a) upravni odbor,
b) občni zbor.

7. § Upravni odbor

(1) Upravni odbor vodi tekoče poslovanje društva. Odgovoren je za upravljanje premoženja društva in izvrševanje sklepov društva.

(2) Upravni odbor društva sestavljajo
odem/predsednik,
odem/namestnik predsednika,
ali zakladnik,
ali tajnica,
do 4 ocenjevalci,
ali koordinatorja kot svetovalnega člana.

(3) Izvršni odbor v smislu § 26 BGB je predsednik in podpredsednik ter blagajnik. Vsi trije imajo izključno pooblastilo za zastopanje.

(4) Člani upravnega odbora morajo biti člani društva. Upravni odbor izvoli skupščina za dobo 2 let; po izteku mandata pa ostane na funkciji do izvolitve novega upravnega odbora. Ponovna izvolitev je dovoljena.

(5) Če član upravnega odbora predčasno odstopi, se lahko izvoli naslednika za preostali mandat.

(6) Seje upravnega odbora sklicuje predsednik oziroma, če se ne more udeležiti, namestnik predsednika. Upravni odbor je sklepčen, če so prisotni vsaj 3 člani. Pri sprejemanju sklepa odloča večina veljavnih glasov. V primeru izenačenega rezultata odloča glas predsednika. Vzdržani se ne štejejo. Za nadaljnje predpise ima upravni odbor poslovnik.

§ 8 Občni zbor

(1) Občni zbor poteka vsako leto. Izredni občni zbor se skliče, če to zahtevajo interesi društva ali če to zahteva tretjina članov, z navedbo namena in razlogov.

(2) Skupščino skliče upravni odbor s pismom ali po elektronski pošti z vabilnim rokom 2 tedna. Dnevni red, ki ga določi upravni odbor, je treba sporočiti. Skupščina lahko odloči o dopolnitvi dnevnega reda, ki ga določi upravni odbor.

(3) Občni zbor je sklepčen ne glede na število prisotnih članov.

(4) Občni zbor je odgovoren za

    • izvolitev članov upravnega odbora,
    • izvolitev dveh denarnih revizorjev,
    • Sprejem obračunskega izkaza, poročila denarnih revizorjev in razrešnice upravnega odbora,
    • določitev članarine,
    • Spremembe statuta, prenehanje društva ali izključitev člana.

(5) Če v statutu ni drugače določeno, o sklepih in volitvah odloča večina veljavnih glasov; Vzdržani se ne upoštevajo. V primeru izenačenega rezultata odloča glas predsednika ali drugega predsednika. Način glasovanja določi predsedujoči seje. Glasovanje mora biti izvedeno pisno, če to zahteva ena tretjina prisotnih članov.

(6) Za spremembe statuta ali prenehanje društva je potrebna dvotretjinska večina prisotnih članov.

§ 9 Upravljanje

(1) Sklepi upravnega odbora in občnega zbora se zapisujejo.

(2) Prihodke in odhodke društva letno preverjajo denarni revizorji.

10. člen Razpustitev društva

(1) Če se društvo razpusti ali če davčno privilegirani nameni ne veljajo več, premoženje Hostel Lebensweg preide nanj. Če do tega ne bi prišlo, potem premoženje enakomerno pripada okoliškim ambulantnim otroškim in mladinskim hospicnim službam, ki jih morajo uporabljati neposredno in izključno v dobrodelne namene. Za spremembo je potrebna odobritev pristojnega davčnega urada.

(2) Če skupščina ne odloči drugače, je predsednik edini likvidacijski upravitelj.

Pforzheim, 4. december 2013

Usklajevanje podpore hospicu

Klavdija Kreiter-Eyle
Pediatrična sestra, specialistka paliativne oskrbe, etnologinja

Baerbel Lamprecht
Spremljevalec otroškega in mladinskega hospica

telefon: 07231 8001008
E-pošta: mail @sterneninsel.com

Če nas ne morete priti osebno, nam pustite sporočilo na telefonskem odzivniku.

Koordinacija podpore ob žalovanju

Mylène Krink-Zorn
Certificirana kreativna terapevtka, otroška in mladinska žalostna svetovalka

Petra Krog
Svetovalec za obžalovanje otrok in mladostnikov

telefon: 07231 5662773
E-pošta: žalost@sterneninsel.com

Prosimo, pustite nam sporočilo na telefonskem odzivniku.

Sterneninselurad

Simone Hochmuth

telefon: 07231 8001008
E-pošta: mail @sterneninsel.com

Do nas lahko pridete:
Montag bis Freitag 9 – 00 ur
V drugih primerih nam pustite sporočilo na telefonskem odzivniku.

Sterneninsel - Foto projekt