устав на Sterneninsel д. V

§ 1 Име, седалище и финансова година

(1) Асоциацията носи името Амбулаторна хосписна служба за деца и младежи за Pforzheim & Enzkreis "Sterneninsel"eV
Той става правно обвързващ след вписване в регистъра на сдруженията

(2) Асоциацията е базирана в Пфорцхайм.

(3) Финансовата година е календарната година.

§ 2 Цел, задачи, статут на сдружението с нестопанска цел

(1) Целта на сдружението е

а) Придружаване на семейства от диагностициране на заболяване, което скъсява живота на дете или родител в живота, умира и след смъртта на засегнатите; включва и придружаването на братя и сестри/роднини;

б) Подкрепа за семейството след хоспис и подкрепа за опечалени деца и младежи, които са претърпели загуба поради смъртта на човек и се обръщат към Sterneninsel обърни се;

в) цялостна квалификация и професионална подкрепа на хосписните помощници от специализиран персонал, както и непрекъснати предложения за допълнително обучение и супервизия;

г) предлага срещи и семинари за засегнатите семейства;

д) да отстояват публично неприкосновеността и зачитането на достойнството на болните и децата и младежите, засегнати от смъртта, да намалят страховете от контакт с болните деца и техните семейства, за да се постигне открит и информиран начин в обществото на справянето със смъртта и умирането;

е) да се постигне подобрение в структурите за грижи и финансирането на работата в детски хоспис.

(2) Сдружението е безкористно активно; то преследва изключително и пряко благотворителни цели по смисъла на раздела за „данъчно привилегировани цели“ от Данъчния кодекс.

(3) Всички средства могат да се използват само за законови цели. Членовете не получават дялове от печалбата и в качеството си на членове не получават други облаги от средствата на сдружението.

(4) Никое лице не може да бъде облагодетелствано от административни разходи, които са чужди на целите на сдружението, или от непропорционално високо възнаграждение.

§ 3 Членове

(1) В сдружението може да стане всяко физическо или юридическо лице по частно или публично право. Физическите лица трябва да са навършили 18 години.

(2) Изпълнителният съвет се произнася по писменото заявление за прием.

(3) Юридическите лица на частното и публичното право могат да определят физическо лице за представител.

§ 4 Прекратяване на членството

(1) Членството не подлежи на прехвърляне. Завършва със смърт, изключване или оттегляне от сдружението.

(2) Оттеглянето от сдружението трябва да бъде декларирано писмено пред борда не по-късно от три месеца преди края на финансовата година.

(3) Член може да бъде изключен от сдружението, ако поведението му грубо нарушава интересите или репутацията на сдружението. Общото събрание взема решение за изключване.

§ 4 Прекратяване на членството

(1) Членството не подлежи на прехвърляне. Завършва със смърт, изключване или оттегляне от сдружението.

(2) Оттеглянето от сдружението трябва да бъде декларирано писмено пред борда не по-късно от три месеца преди края на финансовата година.

(3) Член може да бъде изключен от сдружението, ако поведението му грубо нарушава интересите или репутацията на сдружението. Общото събрание взема решение за изключване.

§ 5 Членски внос

Членският внос се определя от общото събрание.

§ 6 органи на сдружението

Органи на сдружението са:

а) борда на директорите,
б) Общото събрание.

§ 7 Съвет на директорите

(1) Съветът на директорите ръководи ежедневната дейност на сдружението. Той отговаря за управлението на имуществото на сдружението и изпълнението на решенията на сдружението.

(2) Управителният съвет на сдружението се състои от
odem/председателят,
odem/заместник-председателят,
или касиерът,
или секретарката,
до 4 оценители,
или координатора като съвещателен член.

(3) Изпълнителният съвет по смисъла на § 26 ЗГБ е председателят и заместник-председателят и касиерът. И тримата имат еднолично представителство.

(4) Членовете на УС трябва да са членове на сдружението. Съветът на директорите се избира от общото събрание за срок от 2 години; той обаче остава на поста след изтичане на мандата му до избор на нов Съвет на директорите. Преизбирането е допустимо.

(5) Ако член на борда подаде оставка преждевременно, може да бъде избран приемник за оставащия мандат.

(6) Председателят или ако той/тя не може да присъства, заместник-председателят свиква заседанията на съвета. Управителният съвет има кворум, ако присъстват най-малко 3 членове. При вземане на решение решава мнозинството от валидните подадени гласове. В случай на равен резултат решава гласуването на председателя. Въздържалите се не се броят. За допълнителни разпоредби съветът на директорите има процедурен правилник.

§ 8 Общо събрание

(1) Общото събрание се провежда ежегодно. Извънредно общо събрание се свиква, ако интересите на сдружението го налагат или ако една трета от членовете го изискват, като се посочат целта и причините.

(2) Общото събрание се свиква от съвета на директорите с писмо или електронна поща със срок на поканата 2 седмици. Дневният ред, определен от борда на директорите, трябва да бъде съобщен. Общото събрание може да вземе решение за допълване на определения от Съвета на директорите дневен ред.

(3) Общото събрание е с кворум независимо от броя на присъстващите членове.

(4) Общото събрание отговаря за

    • избор на членове на борда,
    • избор на двама касови одитори,
    • Приемане на отчета, доклада на касовите одитори и освобождаването от отговорност на борда,
    • определяне на членския внос,
    • Промени в устава, прекратяване на сдружението или изключване на член.

(5) Освен ако в устава не е предвидено друго, мнозинството от подадените валидни гласове взема решение за решения и избори; Въздържалите се не се вземат предвид. В случай на равен резултат решава гласуването на председателя или втория председател. Режимът на гласуване се определя от председателстващия събранието. Гласуването трябва да се извърши писмено, ако това е поискано от една трета от присъстващите членове.

(6) Промените в устава или прекратяването на сдружението изискват мнозинство от две трети от присъстващите членове.

§ 9 Управление

(1) Решенията на съвета на директорите и общото събрание се записват.

(2) Приходите и разходите на сдружението се проверяват ежегодно от касовите одитори.

§ 10 Прекратяване на сдружението

(1) Ако сдружението бъде прекратено или ако данъчните привилегировани цели вече не се прилагат, активите на Hostel Lebensweg преминават към него. Ако това не е възникнало, тогава активите падат поравно към околните извънболнични детски и младежки хосписи, които трябва да ги използват пряко и изключително за благотворителни цели. Промяната изисква одобрение от отговорната данъчна служба.

(2) Освен ако общото събрание не реши друго, председателят е единствен ликвидатор.

Пфорцхайм, 4 декември 2013 г

Координиране на хосписната подкрепа

Клаудия Крайтер-Айл
Педиатрична медицинска сестра, специалист по палиативни грижи, етнолог

Баербел Лампрехт
Детски и младежки хоспис

телефон: 07231 8001008
Email: поща @sterneninsel.com

Ако не можете да се свържете лично с нас, моля, оставете ни съобщение на телефонния секретар.

Координиране на подкрепата при тежка загуба

Милен Кринк-Цорн
Сертифициран творчески терапевт, детски и младежки съветник по скръб

Петра кръг
Консултант за деца и младежи

телефон: 07231 5662773
Email: скръб@sterneninsel.com

Моля, оставете ни съобщение на телефонния секретар.

Sterneninselофис

Симон Хохмут

телефон: 07231 8001008
Email: поща @sterneninsel.com

Можете да се свържете с нас:
Montag bis Freitag 9:00 - 12:00 ч
В други случаи, моля, оставете ни съобщение на телефонния секретар.

Sterneninsel - Фото проект